Család- és gyermekjóléti Szolgálat

„A családsegítés a szociális és mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megelőzése céljából nyújtott szolgáltatás.„ (1993. évi III. törvény 64§(1))

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítés keretében az egyének és családok életében jelentkező problémák megelőzése és megszüntetése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

 • Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt.
 • Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz és a szociális ellátásokhoz való hozzájutást megszervezi.
 • A családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében szociális segítőmunkát biztosít.
 • A veszélyeztetett csoportok (tartós és fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer-problémával küzdők) illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújt.
 • Kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat biztosít.

A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

 

 „A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.” (1997. évi XXXI. tv. 39.§ (1))

 

 1. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:

1) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatkörében a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 • tájékoztata gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segíti a támogatásokhoz való hozzájutást.
  • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt, vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi
  • támogatja, segíti, tanácsokkal látja el a válsághelyzetben lévő várandós anyát, valamint megszervezi a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást
  • hivatalos ügyek intézését segíti.

2) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 • a gyermek veszélyeztetettségét észlelő és jelző rendszert működtet, elősegíti a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét a megelőző rendszerben;
  • feltárjaa veszélyeztetettséget előidéző okokat, ezek megoldására javaslatot készít.
  • a jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés összehangolása és megszervezése.

3) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával(a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, ellensúlyozza a családban jelentkező működési zavarokat.
  • elősegíti a családi konfliktusok megoldásátkülönösen a válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében.
  • szükség esetén kezdeményezi egyéb gyermekjóléti, szociális alapellátások, továbbá egészségügyi ellátások és pedagógia szakszolgáltatások igénybevételét.

4) Mindezeken túl

 • folyamatosan figyelemmel kíséria településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
  • meghallgatjaa gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.
  • az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában
  • felkérésre környezettanulmányt készít.
  • segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását.

A Szolgálat a családgondozási tevékenységét a családdal, a gyermekkel közösen elkészített és írásban rögzített Együttműködési megállapodás és Esetnaplóban rögzített cselekvési terv (családgondozási terv) alapján, személyes segítő kapcsolat keretében végzi.

Elérhetőségek:
Telefon: 57/424-239
E-mail: csgysz.jaszfenyszaru@gmail.com

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8-16-ig
Kedd: zárva
Szerda: 8-16-ig
Csütörtök: Zárva
Péntek: 8-12-ig